Login

Latar Belakang PPKI

Pada 19 Oktober 2006 Mesyuarat Pengurusan Universiti (MPU) telah bersetuju menubuhkan Unit Kokurikulum di bawah penyeliaan Timbalan Naib Canselor (Akademik Dan Antarabangsa) khusus untuk menawarkan Kursus Kokurikulum.

Padatahun 2008 Unit Kokurikulum telah dinaik taraf menjadi Pusat Kokurikulum dan berdiri sebagai sebuah Pusat Tanggungjawab (PTJ) dengan mengekalkan fungsi yang sedia ada.

Selaras dengan hasrat Kerajaan yang mahu memperkasakan Kemahiran Insaniah (KI) pelajar padatahun 2010 Pengurusan Universiti telah menukar nama Pusat Kokurikulum kepada Pusat Pembangunan Kemahiran Insaniah (PPKI) seterusnya melaksanakan fungsi melaksanakan Kursus Kokurikulum Berkredit dan meneraju usaha melahirkan Graduan Holistik setra memiliki Kemahiran Isnaniah yang tinggi.

 

Switch to Desktop Version