7 KEMAHIRAN INSANIAH (KI) YANG WAJIB GRADUAN KUASAI

DEFINISI KEMAHIRAN INSANIAH

Kemahiran Insaniah (KI) (Soft Skills) merangkumi aspek-aspek kemahiran generik. Walaupun tidak terdapat suatu senarai kemahiran khusus tentang KI, namun kebanyakannya berkait dengan penguasaan kemahiran seperti kepemimpinan, kerjasama berpasukan, komunikasi dan pembelajaran berterusan (KPT, 2006)
Secara umumnya tidak terdapat definisi yang tepat bagi terma soft skills atau Kemahiran Insaniah (KI).Walaubagaimanapun, soft skills atau Kemahiran Insaniah (KI)adalah dikaitkan dengan trait personaliti individu, bijak berkomunikasi, pandai mendapatkan kenalan, berdaya tahan dan berinovatif